Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op deze pagina staat wat u van Toonkunstkoor Wageningen kunt verwachten waar het om de bescherming van uw persoonsgegevens gaat.

Voor alle achtergrondinformatie van de AVG (ook over het geven van tips, of het indienen van een klacht) verwijzen wij naar de Autoriteit Persoongegevens.

Wie wij zijn

Toonkunstkoor Wageningen heeft als doel een platform te zijn voor actief beoefenen van klassieke muziek. We geven een aantal maal per jaar een concert, begeleid door professionele musici.

Ons website-adres is: https://toonkunst-wageningen.nl/concept.

Persoonlijke data die worden bewaard

We houden persoonsgegevens bij van:

 • leden en oud-leden;
 • de dirigent en ex-dirigenten van het koor;
 • Vrienden van Toonkunstkoor Wageningen;
 • organisaties en zakelijke relaties van het koor;
 • individuele musici, andere koren en ensembles.

Het gaat om dit soort gegevens:

 • van leden van het koor: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en indien noodzakelijk het IBAN-nummer, de stemgroep en het jaar van aanvang en einde van het lidmaatschap;
 • van meewerkende musici: persoonsgegevens m.b.t. de uitoefening van hun vak;
 • van organisaties en zakelijke relaties (bedrijf, stichting, vereniging): naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN-nummer, website, en de namen van contactpersonen en vertegenwoordigers van de organisatie.

Tijdens repetities en concerten worden fotoreportages gemaakt.

Met welk doel

De persoonsgegevens gebruiken we om:

 • contact te kunnen onderhouden;
 • afspraken te kunnen maken over uitvoeringen, deelname van het koor aan uitvoeringen;
 • inzicht te krijgen en te houden in de samenstelling van het koor;
 • u op de hoogte te houden van onze activiteiten d.m.v. e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website of andere vormen van sociale media.

Foto’s worden gebruikt voor

 • het leren kennen van leden (uitsluitend voor intern gebruik)
 • publiciteit op website, sociale media en plaatselijke weekbladen.

Bewaartermijn

Al deze gegevens bewaren wij zo lang als nodig is om het professioneel functioneren, intern en extern, van Toonkunstkoor Wageningen mogelijk te maken.

Delen van persoonsgegevens

Leden van het koor ontvangen steeds een actuele adressenlijst van de leden van het koor. Deze wordt ook op de afgeschermde ledenpagina van de website geplaatst. Ook de koorfoto’s staan op het afgeschermde deel.

Foto’s in het kader van de publiciteit staan op de website, sociale media en in de krant.

Persoonsgegevens van bestuursleden en de dirigent worden voor zover noodzakelijk verstrekt aan:

 • de Kamer van Koophandel;
 • de Vereniging Toonkunst Nederland
 • bij aanvragen voor subsidies van fondsen.

Voor het overige delen we deze gegevens niet met anderen.

Beveiliging van de gegevens

Het bestuur van Toonkunstkoor Wageningen is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. We zorgen voor een goede beveiliging, zowel van de website als van lokale computers. Gegevens worden (digitaal) bewaard onder beheer van het bestuur en de bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord.

Ingesloten inhoud van andere websites

Pagina’s op deze site kunnen inhoud bevatten, die afkomstig is van andere websites. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Deze “ingesloten inhoud” van andere websites gedraagt zich alsof u deze andere websites heeft bezocht.

Deze sites kunnen dus zelf data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren. Inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Wilt u daarvan meer weten, dan kunt u het best de betreffende website opzoeken. Ook andere aanbieders vallen vanaf 25 mei 2018 onder dezelfde AVG als wij en zijn dus aan te spreken op het niet of onvoldoende naleven daarvan.

Rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

U heeft altijd recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen. Daarnaast zijn er nog specifieke rechten.

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op inzage. Dat is het recht om de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die zijn verwerkt te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht ombezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Contact opnemen?

Voor meer toelichting kunt u contact met opnemen met de secretaris van Toonkunstkoor Wageningen via secretaris.tkw@gmail.com

Wanneer u een verzoek heeft tot aanpassen, verwijderen of overdragen van uw gegevens, dan is het het handigst als u het formulier op deze pagina gebruikt. Zo komen de verzoeken centraal en overzichtelijk binnen.

Aanpassen, verwijderen of overdragen gegevens